دریافت پروانه انتشار مجله

به اطلاعیه کلیه علاقمندان و محققین ارجمند می رساند که نشریه پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری دانشگاه مازندران طبق صورتجلسه مورخه 93/2/30 به شماره ثبت 93/4290 موفق به دریافت پروانه انتشار گردید.