راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین و نحوه­ی ارسال مقاله برای فصلنامه پژوهش های برنامه­ریزی و بازاریابی گردشگری

1- پذیرش مقاله صرفاً از طریق سامانه (http://tpmr.journals.umz.ac.ir/) امکان­پذیر می­باشد و برای ثبت­نام در سایت فصلنامه برنامه­ریزی و بازاریابی گردشگری و ارسال مقاله لطفاً مراحل زیر را اجرا فرمائید:

- به سایت http://tpmr.journals.umz.ac.ir/ وارد شوید. به سایت فصلنامه برنامه­ریزی و بازاریابی گردشگری خوش­آمدید

- روی گزینه "ورود به سامانه" کلیک کنید، سپس بر روی کلمه "ثبت­نام" کلیک کنید، صفحه ثبت­نام ظاهر خواهد شد. پس از تکمیل ثبت­نام گزینه‌ ذخیره در پایین صفحه را کلیک کنید، سامانه به صورت الکترونیکی، تأییدیه‌ username و Password را به Email شما ارسال خواهد نمود. پس از آن شما می‌توانید از خدمات online فصلنامه جهت ارسال مقاله و پیگیری آن ­استفاده نمایید.

یادآوری: قابل ذکر است که از این اسم شناسه و کلمه عبور هم برای انجام داوری و هم برای ارسال مقالات خود می­توانید استفاده نمایید.

2- فصلنامه برنامه­ریزی و بازاریابی گردشگری به دلیل تخصصی بودن فقط در موضوعات مرتبط با مدیریت، برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری پذیرای مقالات میباشد.

3- مقاله­ی ارسال شده برای این نشریه همزمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد.

4- زبان رسمی فصلنامه، فارسی است، اما ارسال چکیده مبسوط مقالات به زبان انگلیسی نیز ضروری است.

5- مقاله علاوه بر چکیده فارسی (250 تا 300 کلمه، معادل حداکثر 15 سطر)، بایستی دارای واژههای کلیدی،‌ مقدمه، مواد و روش­ها، نتیجه­گیری باشد.

5-1- به دلیل نمایه شدن مجله در بانک‌های اطلاعاتی بین‌المللی، لازم است چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract)  شامل 750 تا 900 کلمه و دارای مقدمه، مواد و روشها، بحث و یافته‌ها، نتیجه‌گیری و کلیدواژگان و منابع (به انگلیسی)، تهیه و در آخر مقاله قرار گیرد و ارسال گردد:

1. Introduction    2. Materials and Methods        3. Discussion and Results       4.Conclusions         5. Key words           6. References (in English)

6- مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

7- مقالاتی­که توسط دانشجویان کارشناسی­ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، در اولویت بررسی قرار دارند و ضرورتا می­بایست با اطلاع سایر نویسندگان ارسال گردد و نیز باید اطلاعات پایانامه و دانشگاه محل تحصیل ذکر شود.

8- مقالات ارسالی به فصلنامه، در محیط Word با قلم B Nazanin نازک فونت 12 (برای چکیده مبسوط لاتین با قلم Times New Roman 10) فاصله تقریبی میان سطور 1 حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه صفحات از بالا 5/2،‌ از پایین 5/2، از راست 5/2 و حاشیه چپ 5/2 سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر 14، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت تیتر10، چکیده فارسی با فونت B Nazanin سیاه 10، فهرست عناوین متن با فونت B Nazanin سیاه 13، منابع و مآخذ با فونت B Nazanin نازک 12 نگاشته شود.

9- مقاله در سه فایل جداگانه شامل:

فایل اول: صفحه مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله با فرمت Word 2003، با عنوان "مشخصات نویسندگان"

فایل دوم: حاوی مقاله ­اصلی در محیط 2003 Word بدون درج مشخصات ­نویسندگان با عنوان "فایل اصلی"

 فایل سوم: حاوی مقاله اصلیPDF شده همراه با مشخصات ­نویسندگان به شرح بند 10 این راهنما باشد.

فایل چهارم: حاوی اهداف پژوهش، دستاوردهای پژوهش،  و در فایل جداگانه بصورت Cover letter ارسال گردد.

10- مقالات ارسال شده باید دارای بخش­های زیر باشد:

صفحه اول :

- رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی.

- نشانی کامل نویسندة عهدهدار مکاتبات: شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیامنگار (پست الکترونیکی) به فارسی و انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحههای مقاله باید خودداری شود.

- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسهای تأمین شده باشد، باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.

صفحه دوم : عنوان کامل مقاله به فارسی، چکیده فارسی (حداکثر 300 کلمه)، کلید واژگان فارسی (حداکثر هفت واژه).

از صفحة سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.

11- معادل­های انگلیسی در هر صفحه با علامت شمارهگذاری مستقل برای هر صفحه، در پاورقی آورده شود.

12- ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز (APA) باشد، به گونه‌ای که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی (فارسی یا انگلیسی) باشد . به عنوان نمونه: (رضوانی، 1387، 50) یا ( Woods, 2005, 8-27).

12-1- در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح زیر آورده شود:

12-2-  کتاب: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ، عنوان کتاب (با قلم سیاه)، نوبت چاپ، ناشر، محل انتشار.

نمونه فارسی:

- رضوانی، محمدرضا، 1387، توسعه گردشگری روستایی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

نمونه انگلیسی:

- Woods, M., 2005, Rural Geography, Sage Publication, London.

12-3- مقاله: نام خانوادگی مؤلف، نام مؤلف، و تکرار آن برای مؤلفان بعدی، سال چاپ، عنوان مقاله (با قلم سیاه)، عنوان مجله، شماره مجله، ناشر، محل انتشار، شماره صفحات مقاله در مجله.

 

 

نمونه فارسی:

- عزیزی، محمدمهدی و خلیلی، احمد، 1388، ارزیابی الگوپذیری استخوان‌بندی بافت‌های روستایی ایران در طرح‌های هادی روستایی، بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP، فصلنامه پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال چهل و یکم، شماره 67، 40-27.

نمونه انگلیسی:

- Ravindra, K. 2007, Resettlement and Rehabilitation Issues in Uttaranchal (India) with Reference to Natural Disasters, Disaster Prevention and Management: An International Journal, Vol. 16, No. 3, PP. 361-369.

12-4- در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود. مثال:

-Stark, 2000, Women and Globalization, available at: www.emory.edu (April 2000)

12-5- به‌منظور کسب نمایه بین‌المللی، ضروری است که علاوه بر منابع و مآخذ فارسی، تمامی منابع فارسی به صورت جداگانه به انگلیسی ترجمه شوند و تحت عنوان References (in Persian) در پایان منابع ذکر شوند.

در تنظیم جداول، منحنیها، اشکال و تصاویر، رعایت نکات زیر الزامی است:

الف­- اطلاعات جداول نباید بصورت­ نمودار و یا به ­شکل دیگر در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان در بالای  جدول ذکر گردد. و تمامی جداول باید دارای منبع باشد

ب- هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، میتوان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول، به­صورت زیرنویس ارائه گردد. نتایج بررسیهای آماری، باید به یکی از روش­های علمی در جدول منعکس شود و در هر صفحه نباید بیش از دو جدول آورده شود.

د- شکلهای هر مقاله شامل منحنی،‌ نمودار، عکس و نقشه بوده و همه بطور یکسان به عنوان شکل شمارهگذاری میشوند. شکلها باید بصورت رنگی یا سیاه و سفید و با کیفیت مناسب و مطلوب تهیه شده و شماره و عنوان و منبع آنها در پایین بیاید. عکسها باید واضح، مطالب آنها خوانا و دارای مقیاس باشند. ذکر مأخذ عکس­ها یا شکلهایی که از منابع ­دیگر اقتباس ­شدهاند، الزامی است.

13- مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده عهدهدار مکاتبات است.

14- حداکثر حجم مقالات، شامل جدولها و منحنی­ها کمتراز 20 صفحه A4 باشد.

15- فصلنامه ­حق ­رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ میدارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذوراست.

16- پس از چاپ مقاله 1 نسخه از فصلنامه حاوی مقاله نویسندگان به آنان اهدا خواهد شد.

نشانی: بابلسر، بلوار دانشگاه، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه مدیریت جهانگردی، دفتر فصلنامه پژوهش های برنامه­ریزی و بازاریابی گردشگری

صندوق پستی : 47416-95447، تلفن: 5342576 - 0112، آدرس الکترونیکی: tpmr@umz.ac.ir