پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری (TPMR) - اهداف و چشم انداز