پژوهش های برنامه ریزی و بازاریابی گردشگری (TPMR) - کاربران